Zarejestruj
Login
  {$common.contactHotlinesText}
  Tel: +48 61 428 46 20
  jakoś premium

  Komin izolowany - nasza oferta i przykład montażu

  W przypadku gdy budynek nie posiada komina murowanego lub jego eksploatacja nie jest możliwa, konieczne jest zastosowanie innego funkcjonalnego i bezpiecznego rozwiązania odprowadzania spalin
  z urządzenia grzewczego. Zadanie to może być realizowane poprzez użycie kominów izolowanych jeremias. Komin izolowany charakteryzuje odporność na zawilgocenie, oddziaływanie kwaśnego kondensatu ze spalin oraz modułowa budowa gwarantująca jego łatwy i szybki montaż. Duży wachlarz rozwiązań technicznych przystosowanych do szerokiej gamy urządzeń grzewczych opalanych gazem, olejem lub paliwami stałymi, umożliwia wszechstronne zastosowanie tego typu kominów.

   

  Przepisy dla instalacji odprowadzania spalin

  Przy spalaniu gazu, oleju, paliw stałych, powstają spaliny które muszą być bezpiecznie odprowadzone do atmosfery, przez przeznaczone do tego celu instalacje. Podczas projektowania i montażu należy przestrzegać prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.). Uzasadnione jest również kierowanie się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych wykonania odbioru technicznego kotłowni na paliwa gazowe, olejowe i stałe wraz
  z polskimi normami, na które się powołuje.

   

  Wymagania ogólne dla instalacji odprowadzania spalin

  Przewody kominowe wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w obudowach lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość stwarzającą potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość spalin. Przewody kominowe powinny być szczelne oraz wykonane z materiałów niepalnych, wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Dodatkowo dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków przy zachowaniu odpowiednich warunków.

  Kominy izolowane Jeremias

   

  DW-ECO 2.0 – dwuścienny system odprowadzania spalin składa się z gładkościennych rur i kształtek wykonanych ze stali szlachetnej o grubości minimalnej ścianki rury spalinowej 0,5 mm, i nierdzewnego płaszcza zewnętrznego 0,5 mm. Elementy systemu izolowane są termicznie (izolacja wełną mineralną o grubości 25 mm), ściśle spasowane z rdzeniem spalinowym i płaszczem zewnętrznym.

  Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu możliwe jest uniknięcie szkodliwych mostków cieplnych, przenoszących ciepło z rdzenia spalinowego na płaszcz zewnętrzny. System DW–ECO dostępny jest
  w zakresie średnic 80-500 mm.

  Wszystkie spawy wzdłużne są wykonywane plazmowo w osłonie gazów formujących lub laserowo. Poszczególne elementy łączone są wtykowo za pomocą kielichów i standardowo zabezpieczane opaską zaciskową, montowaną na płaszczu zewnętrznym.

   

  Nowa technologia wykonania połączeń między elementami umożliwiła zwiększenie stabilności systemu, co wpłynęło na rozszerzenie możliwości jego zastosowania. System przeznaczony jest do współpracy
  z urządzeniami grzewczymi z otwartą komorą spalania, pracującymi w podciśnieniu w trybie suchym lub mokrym, opalanymi gazem, olejem lub paliwami stałymi np. dobrej jakości drewno. Ma on również zastosowanie jako instalacja wentylacyjna. Może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku a szeroki wybór kształtek kominowych, wsporników stropowych , wsporników ściennych, konsol ściennych gwarantuje łatwy i stabilny montaż komina do ściany budynku lub konstrukcji wsporczej.

   

  Zastosowanie:

  System kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin dla palenisk pracujących w podciśnieniu, trybie suchym lub mokrym, opalanymi gazem, olejem opałowym lub paliwami stałymi (drewno odpowiedniej jakości) do zawartości siarki nie przekraczającej 3% siarki np. otwarte kominki, piece kaflowe, kotły na pellet, piece piekarnicze, kotły na gaz i olej

  Klasyfikacja zgodnie z EN 1856-1

  Przykład montażu - komin izolowany DW-ECO 2.0

  Przykład montażu komina modułowegoSystem DW-ECO 2.0 montowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na płycie fundamentowej i za pośrednictwem wspornika komina przykręcony do ściany. Płyta fundamentowa w zależności od zastosowanego typu wspornika, umożliwia regulację położenia odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego DW-ECO 2.0 należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania trójnika, co pozwoli ustalić wysokość na jakiej zostanie zamontowana płyta fundamentowa. 
  Na płycie fundamentowej montuje się element do czyszczenia (wyczystkę), w sposób który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się trójnik z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki rur o długościach standardowych 1000, 500, lub 250 mm. do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą wsporników ściennych z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych
  w tabelach statycznych dla systemu DW-ECO 2.0. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciążającej płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich oraz wspornika, który ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji mają państwo kolana 15°,30°i 45°, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest zakończenie wylotu rury dwuściennej które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, rury lub nastawne teleskopy, kolana 15°,30°, 45°,90°,
  kolana z rewizją 90°, oraz rury odwadniające lub pomiarowe umożliwiające regulację palnika.

  Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, przejścia EW/DW z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze złączką króćca spalin. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać wsporniki ścienne lub podporę czopucha.

   

   

   

   

  przekrój - izolacja

  Wszystkie dwuścienne elementy systemu DW-ECO 2.0 są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszcza zewnętrznego montowanych elementów.

  Rozwiązania dla sektora przemysłowego

  W przemysłowych kominach o wielowarstwowej budowie np. typ FSB izolacja termiczna wykonana jest wełny mineralnej A2 (folia aluminiowa) oraz wełny skalnej A1 (na siatce wzmacniającej). Komin posiada jeden pojedynczy rdzeń spalinowy. Szczegóły i pełna oferta przemysłowych systemów kominowych - więcej informacji.

   

   

  Inne dostępne kominy izolowane w naszej ofercie

  System dwuścienny DW-ECO 2.0 ALBI
  System dwuścienny DW-FU
  System kominowy DW-KL
  System DW-MAMMUT z wew. rurą ceramiczna
  i zew. płaszczem stalowym
  Wysokonadciśnieniowy system DW-POWER
  Dwuścienny, modułowy system DW-VISION
  Izolowany komin powietrzno-dymowy SET-ETN-SC
   
   

  25 lat gwarancji!

  C E zgodność
  UL
  25 lat gwarancji kominów Jeremias
  Produkcja i sprzedaż produktów technicznych
  Certyfikat Germanisher Lloyd - Jeremias
  ISO 9001:2015 Kominy
  Plus X Award
  Certyfikowane systemy kominowe
  VKF-AEAI
  Ochrona przeciwpożarowa
  UEA
  Hetas - zgodność systemów kominowych Jeremias
  Kodeks budowlany CTE
  ASPE
  ASHRAE
  MPA NRW
  LGA Bayern